สอนโดย

Pom

A1.1 Français débutant

24 ชั่วโมง | 20 ที่นั่ง

6,600 บาท

สอนโดย

Loukgolf

PRIVATE COURSE

12 ชั่วโมง | 1 ที่นั่ง

50,000 บาท

1 / 0

สอนโดย

Loukgolf

PRIVATE COURSE

TBC

TBC

TBC

Zoom

1 ที่นั่ง

12 ชั่วโมง

50,000 บาท

สอนโดย

Pom

A1.1 Français débutant

Reserve your seat on 30 May 2024

4 AUG- 20 OCT 2024

10:00 - 12:00

Google Meet

20 ที่นั่ง

24 ชั่วโมง

6,600 บาท